Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

1. Algemeen
Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website. Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een automatische bevestigings-email van het BHI. Daarna zal een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact opnemen (per email) over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft, Deelnemer een motivatiebrief heeft ingestuurd en Deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging van het BHI heeft gehad van definitieve deelname. Na ontvangst van de factuur dient binnen zes weken na ontvangst 10% van het totale factuurbedrag als aanbetaling betaald te worden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt in principe de eerst op de wachtlijst geplaatste benaderd.

5. Onderbreking van gestarte opleiding door deelnemer

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist (deel van een) blok kan niet worden ingehaald. Wanneer een blok gemist wordt, biedt het BHI online lesmateriaal voor dat blok aan. Dit online lesmateriaal wordt beschouwd als een volwaardige vervanging van het gemiste blok.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg en bij uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Onder uitzonderlijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte of ongeval bij deelnemer en/of overlijden van aanverwanten in de eerste graad.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus de kosten voor de nog te volgen blokken. Bij het afbreken van een opleiding door deelnemer wordt er geen restitutie van de opleidingskosten gegeven.

6. Annulering opleiding door deelnemer

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat het BHI dit heeft bevestigd. 
 • De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. 
 • Bij annulering door Deelnemer tot 45 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de Deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%. 
 • Bij annulering tussen 44 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is 25% van de deelnamekosten verschuldigd. 
 • Bij annulering tussen 29 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of terugtrekken tijdens de opleiding is geen restitutie mogelijk. 

7. Annulering en/of onderbreking opleiding door BHI

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Het BHI heeft het recht om – met opgave van redenen – de opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het BHI (aan)betaalde bedrag. Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven. 
 • Het BHI heeft het recht om –met opgave van redenen- voor de opleiding ingeplande trainers te vervangen door andere BHI-waardige trainers. 
 • Wanneer het BHI een opleiding onderbreekt of tussentijds eindigt, heeft Deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten opleidingsdagen, of een vervangend aanbod van (online) opleidingsdagen. 

8. Bijzondere omstandigheden

 • Het BHI behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een opleiding, (online) workshop of (online) training te annuleren of te onderbreken. 
 • Bij annulering heeft de Deelnemer recht op restitutie van het reeds aan BHI betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen. 
 • Waar mogelijk biedt het BHI in dit soort bijzondere omstandigheden en online, volwaardig alternatief, op de geplande dagen. In dat geval garandeert BHI hiermee de voortgang van lopende opleidingen op alle geplande lesdagen en is er geen recht op restitutie. 

9. Betalingen

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. 
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door het BHI toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding. 
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. 
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. 
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn. 
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelfverantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt. 
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen. 
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. 
 • Eventueel cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur. 

10. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI 
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.
   

Algemene voorwaarden workshops

1. Algemeen

Workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) 
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt. 

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand: 

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het BHI. Daarna zal een medewerker van kantoor zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen. 
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft. 
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. 

4. Wachtlijst

 • Is de workshop op het moment van de aanmelding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. 
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt in principe de eerst op de wachtlijst geplaatste benaderd 

5. Voorwaarden workshop

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen. 

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email. 
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos. 
 • Bij annulering tussen 20 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk. 
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. 

6. Eigendom

Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI.

Algemene voorwaarden online workshops en trainingen

1. Algemeen

Online workshops en trainingen worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na online workshops en trainingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) 
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de online workshop of training deelneemt. 

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand: 

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het BHI. 
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft. 

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de workshop volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht. 
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd 

5. Voorwaarden workshop

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email. 
 • Annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de online workshop of training is kosteloos. 
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de online workshop of training of terugtrekken tijdens de online workshop/training is geen restitutie mogelijk. 

6. Eigendom

Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI 
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer. 

 

Privacyregelement

Hoe gaan we om met privacy: 

 1. We geven bij korte workshops geen namenlijsten. Bij langere opleidingen, in verband met het vormen van intervisiegroepen is dit standaard. Dit geven we pas vrij na persoonlijk kennismaken en afronden van het eerste blok. Daarin is elke deelnemer vrij om aan te geven dat hij dit niet wil. 
 2. We publiceren geen foto’s zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming.
 3. Als deelnemers na een workshop gegevens van een andere deelnemer willen via ons, dan sturen wij dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te reageren of niet. Aan de verzoek(st)er antwoorden we dat we geen gegevens doorgeven, maar dat we haar/zijn verzoek zullen doorsturen aan de desbetreffende persoon
 4. Bij carpool verzoeken benadert BHI beide partijen en vraagt toestemming om contact gegevens uit te wisselen.

Klachtenprocedure

Het BHI is een opleidingsinstituut en wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. We doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent, daar hebben wij een klachten procedure voor. 

In eerste instantie
Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de opleider/trainer wiens opleiding of workshop het betreft. 

Vervolgens
Wij beschouwen iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van onze dienstverlening. In het geval u als deelnemer 

ontevreden bent met de reactie van de opleider kan hij of zij contact opnemen met het secretariaat. 

Daarna
In het geval hij ook ontevreden is over de reactie van de directeur kan hij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Middelberterweg 13 a, 9723 ET Groningen). Deze commissie opereert onafhankelijk van het instituut. Zij bestaat uit de leden J. Andreae, consultant en mediator te Amsterdam en T. van den Berg, mediator te Amsterdam. 

Bevestiging
De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. 

Wederhoor
De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen. 

Toelichting
De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover 

Oplossing
De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde. 

Uitvoering
Het BHI geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie. 

Externe deskundigen
De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Geheimhouding
De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht. 

Afhandeling
Een klacht wordt binnen 30 werkdagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt. 

Beroep
De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen* bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren. 

Bewaring
Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling. 

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Ethische code voor opleiders Bert Hellinger Instituut Nederland (BHI)

 • Ik zal zal streven in al mijn trainingen een passend rolmodel voor cursisten en cliënten te zijn.
 • Ik zal handelen conform de systemische principes van binding, ordening en geven en nemen. 
 • Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn trainingen, coaching en opstellingen geven en een leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd. 
 • Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn cursisten en cliënten. 
 • In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, kom ik overeen mij te gedragen naar de aard en functie van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen. In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller. 
 • Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in nemen en geven Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten. 
 • Ik zal mijzelf uitsluitend presenteren als lid van een organisatie wanneer ik tot die organisatie behoor. 
 • Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Ik zal niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 • Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie (of daarover doorverwijs naar degene op kantoor die hierover gaat) over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen. Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn cursisten of cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe toestemming is verleend. Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten. 
 • Ik zal de cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door mij behaalde certificaten van opleidingen. 
 • Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die het BHI biedt op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen. 
 • Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.

Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang van het geheel: zodat zowel de client als bijvoorbeeld het BHI hiermee kunnen instemmen.

Bert Hellinger Instituut Nederland 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.

Inschrijven

Over het Bert Hellinger Instituut

Mensen zijn altijd in ontwikkeling. Met elkaar, zonder elkaar. In families, in teams, in organisaties. Het systemisch denken maakt ons bewust van het waarom van ons zijn en doen. Met organisatieopstellingen en familieopstellingen ontstaat ruimte voor beweging. Het BHI geeft opleidingen, workshops en trainingen op het gebied van systemisch werk, opstellingen, leiderschap en coachen. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van mens, organisatie en maatschappij.

Voor aanstormende en gevestigde leiders. Een initiatief van het Bert Hellinger Instituut.