Het fundament van systemisch fenomenologisch werk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

1. Algemeen
Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand: Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft, Deelnemer een motivatiebrief heeft ingestuurd en Deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging van het BHI heeft gehad van definitieve deelname.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.

5. Onderbreking opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.

6. Afbreken opleiding

 • Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van één blok méér dan de genóten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten

7. Annulering opleiding

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat het BHI dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of terugtrekken tijdens de opleiding is geen restitutie mogelijk.
 • Bij annulering door Deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering door Deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Het BHI heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan het BHI betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Bij annulering van de opleiding kan plaats van Deelnemer ingenomen worden door een door Deelnemer voorgedragen andere deelnemer. Dit dient echter wel in overleg met het BHI te gaan, omdat deze deelnemer moet voldoen aan de voorwaarden voor deelname.

8. Betalingen

 • Het BHI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door het BHI toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

General terms and conditions for participating in trainings and workshops at the Bert Hellinger Institute

1. General

Trainings and workshops are given in accordance with the Ethical Code of the BHI. Participants can always gather or consult information before, during and after workshops and training. Participants are responsible for their own well-being.

2. Definitions

These General Terms and Conditions apply to all agreements between the Bert Hellinger Institute Netherlands (hereinafter referred to as “BHI”) and Participant in education, training and other forms of education and training (hereinafter referred to as “Participant”).

Participant means the natural person who actually participates in the Training.

3. Realization of the agreement

The agreement is concluded: By following the following registration procedure via the website:

After registering via the website, the Participant will receive an automatic confirmation email from the Bert Hellinger Institute. The office management will then contact you as soon as possible about further steps to be taken.

A registration is final when the Participant has received a digital acknowledgment of receipt from the BHI, the Participant has submitted a motivation letter (if requested) and the Participant has received written confirmation (by e-mail) from the BHI of definitive participation.

Participant has the right to dissolve the agreement without giving any reason within 14 working days after the conclusion of the agreement.

4.Waiting list

If the course is fully booked at the time of registration, the Participant will be placed on a waiting list. The Participant will receive digital notification of this.

As soon as a place becomes available, the first one on the waiting list is approached.

5.Interruption of training

A training can only be followed as a whole.

A missed module can be made up in consultation with the next course, provided there is room.

Interrupting and continuing a course in a subsequent course group is only possible in consultation.

If a Participant is allowed to interrupt a course and wants to complete the course in a subsequent group, the full costs for one course are paid first plus an additional 20%.

6. Abort training

If a course is interrupted, the costs of one module must be paid more than the required blocks, plus 10% of the total training costs.

7.Cancellation of training

Cancellation can only be done in writing or by e-mail and is only final after the BHI has confirmed this.

Participant has the right to dissolve the agreement free of charge for 14 working days after the agreement has been concluded.

When canceling after the invoice has been sent to the participant, we are forced to charge € 25.00 administration costs.

If the Participant cancels his/her participation up to 21 calendar days before the start of the course, the participant will be reimbursed the training costs, minus 10%.

If the Participant cancels within 21 calendar days for the training, the Participant pays 30% of the training costs.

If the Participant cancels between 21 and 2 calendar days before the start of the training, 50% of the participation fee is due

No refund is possible if Participant cancels the training within 2 calendar days before the start of the course or withdraw during the course.

The BHI has the right – with a clear explanation of the reasons – to cancel the Training or to refuse participation of a Participant, in which cases the participant is entitled to reimbursement of the full amount paid by the Participant to the BHI. If a course is canceled, the participant will receive a written message about the possible alternatives. In the event of cancellation of the course, the Participant’s place may be taken by another participant nominated by the Participant. However, this must be done in consultation with the BHI, because this participant must meet the conditions for participation.

8. Payments

The BHI charges the participation fee by means of an invoice. After receiving the invoice sent by the BHI, the participant has the obligation to make a deposit of at least 10% of the total costs associated with the relevant training within 14 working days after the invoice date.

A staggered payment is possible for the training courses. Payment in installments does not relieve participants of the obligation to pay the full training costs. There are no additional costs associated with payment in installments. The full amount must be paid two weeks before the last module.

When a third party pays the training costs, the Participant remains responsible for the full amount being paid.

Coffee, tea and lunch are included in the training. Travel, accommodation and accommodation costs are not included in the participation costs, unless explicitly agreed otherwise. Course material is included in the price. This does not apply to the mandatory and recommended literature.

9. Ownership

The copyright on the brochures, training materials, manuals, sheets, stencils, syllabi and any other written materials used in the training, hereinafter referred to as “materials”, is held by the BHI, unless another person with copyright in the work itself is indicated. Without the express written permission of the BHI, no data will be published by the Participant in any form whatsoever or will be multiplied in any way whatsoever. The copyright on quotes, reports, proposals etcetera that arises from the work of the BHI also rests exclusively with the BHI. The course material provided remains with the Participant.

 

Algemene voorwaarden workshops

1. Algemeen

Workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het BHI. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Bert Hellinger Instituut Nederland (hierna te noemen: ‘BHI’) en Deelnemer van opleidingen, workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’)
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
  Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer de een automatische bevestigings-email van het Bert Hellinger Instituut. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van het BHI ontvangen heeft.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de workshop volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd

5. Voorwaarden workshop

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.

6. Eigendom

Het auteursrecht op de door het BHI uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij het BHI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BHI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het BHI berust uitsluitend bij het BHI
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.

Privacyregelement

Hoe gaan we om met privacy:

 1. We geven bij korte workshops geen namenlijsten. Bij langere opleidingen, in verband met het vormen van intervisiegroepen is dit standaard. Dit geven we pas vrij na persoonlijk kennismaken en afronden van het eerste blok. Daarin is elke deelnemer vrij om aan te geven dat hij dit niet wil.
 2. We publiceren geen foto’s zonder toestemming, noch maken we foto’s zonder toestemming.
 3. Als deelnemers na een workshop gegevens van een andere deelnemer willen via ons, dan sturen wij dat verzoek door aan de desbetreffende persoon met de mededeling dat diegene vrij is om te reageren of niet. Aan de verzoek(st)er antwoorden we dat we geen gegevens doorgeven, maar dat we haar/zijn verzoek zullen doorsturen aan de desbetreffende persoon
 4. Bij carpool verzoeken benadert BHI beide partijen en vraagt toestemming om contact gegevens uit te wisselen.

Klachtenprocedure

Het Bert Hellingerinstituut Nederland is een opleidingsinstituut en wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. We doen ons best om zo helder en transparant mogelijk te communiceren om wensen, behoeftes en regels op elkaar af te stemmen. Desondanks kan het voorkomen dat u als deelnemer niet tevreden bent, daar hebben wij een klachten procedure voor.

In eerste instantie

Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan de opleider/trainer wiens opleiding of workshop het betreft.

Vervolgens

Wij beschouwen iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming en een advies ter verbetering van onze dienstverlening. In het geval u als deelnemer ontevreden bent met de reactie van de opleider kan hij of zij contact opnemen met het secretariaat.

Daarna

In het geval hij ook ontevreden is over de reactie van de directeur kan hij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Middelberterweg 13 a, 9723 ET Groningen). Deze commissie opereert onafhankelijk van het instituut. Zij bestaat uit de leden J. Andreae, consultant en mediator te Amsterdam en T. van den Berg, mediator te Amsterdam. .

Bevestiging

De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Wederhoor

De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

Toelichting

De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover

Oplossing

De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.

Uitvoering

Het Hellingerinstituut geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

Externe deskundigen

De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Geheimhouding

De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.

Afhandeling

Een klacht wordt binnen 30 werkdagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Beroep

De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen* bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.

Bewaring

Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ethische code voor opleiders Bert Hellinger Instituut Nederland (BHI)

 • Ik zal streven in al mijn trainingen een passend rolmodel voor cursisten en cliënten te zijn.
 • Ik zal handelen conform de systemische wetten van binding, ordening en geven en nemen.
 • Ik zal met grote zorgvuldigheid mijn trainingen, coaching en opstellingen geven en een positieve leeromgeving creëren waarin cursisten en cliënten worden gerespecteerd.
 • Ik begrijp dat ik als deskundige word beschouwd. Ik zal deze positie niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk en onbillijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn cursisten en cliënten.
 • In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-cursist/coach-cliënt/opsteller-cliënt relatie is, kom ik overeen mij te gedragen ter bevordering van deze relatie. Ingeval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.
 • In geval een vraagstelling van een cliënt (om welke reden dan ook) voor mij niet hanteerbaar is, zal ik daarin mijn verantwoording nemen en de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, coach of opsteller.
 • Ik zal mijn best doen om op een waarheidsgetrouwe, eerlijke manier zaken te doen en daarbij trachten altijd een situatie te creëren waar voor beide partijen balans is in geven en nemen.
 • Ik zal mijzelf presenteren op een eerlijke, open manier en geen beweringen over mijzelf doen die niet op waarheid berusten.
 • Ik zal mijzelf uitsluitend presenteren als lid van een organisatie wanneer ik tot die organisatie behoor.
 • Ik zal andermans werk niet plagiëren en bij het citeren uit andermans werk altijd de bron vermelden. Ik zal niet toestaan dat auteursrechtelijk beschermd werk, met inbegrip van audio-, video- of schriftelijk materiaal, wordt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 • Ik zal ervoor zorg dragen dat ik beschik over transparante financiële informatie over prijzen en kortingen en zal alle financiële kwesties zo ethisch mogelijk afhandelen.
 • Ik zal zorg dragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van mijn cursisten of cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe schriftelijke toestemming is verleend.
 • Ik zal eerlijk mijn mening geven, en in geval van minder positieve uitlatingen duidelijk maken dat deze mijn persoonlijke mening zijn en daarbij ook de andere kant van de zaak belichten. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers of cursisten of cliënten.
 • Ik zal de cursist/cliënt heldere informatie verschaffen over de door mij behaalde certificaten van opleidingen.
 • Ik verplicht mij om mijzelf in mijn vak professioneel te blijven ontwikkelen. Ik maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die het BHI biedt op het gebied van intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.
 • Ik zal geen certificaten uitreiken aan cursisten die op een onethische manier met de door mij aangereikte lesstof omgaan. Ik zal steeds handelen naar vermogen om deze cursisten alsnog in de toekomst wel te kunnen certificeren.
 • Bij twijfel over een situatie of mogelijke tegenspraak van de regel, handel ik altijd in het belang van mijn cliënt.

Bert Hellinger Instituut Nederland

 

Wil je meer leren over systemisch werk en opstellingen?

Ons werkveld is breed en richt zich op bedrijven en organisaties, persoonlijke ontwikkeling, ziekte en gezondheid, onderwijs en maatschappelijke vraagstukken.

Ben je nieuw hier of is iets niet duidelijk? Op deze pagina kun je terecht voor veelgestelde vragen, of om door het systemische bos de bomen weer te kunnen zien.

Regelmatig delen wij in de vorm van blogs/artikelen onze ervaringen of inzichten die we opdoen tijdens onze werkzaamheden in binnen- en buitenland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks de nieuwste blogs, vlogs en ons cursusaanbod via onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in.

x

Vraag een brochure aan

Leer hoe TOPS al jouw processen kan ondersteunen, van order tot factuur en van planning tot margecalculatie.

[contact-form-7 404 "Not Found"]